Generelle vilkår

Generelle vilkår


SRF:s vilkår for pakkereiser

SVENSKA RESEBYRÅ- OCH ARRANGÖRSFÖRENINGENS VILKÅR FOR PAKKEREISER

Følgende vilkår reglerer avtalsforholdene mellom reisearrangør, som er medlem i Svenska Resebyrå- och arrangörsföreningen (i det følgende ”arrangøren”), og reisende ved kjøp av pakkereise.

Utover disse vilkår kan arrangøren (OLKA Sportresor AB) også oppstille kompletterende eller særskilte vilkår, vises nedan i kursiv tekst.

1. Innledende bestemmelser

1.1 Hva er en pakkereise?

1.1.1. Med ”pakkereise” avses ett arrengement som har utformets før avtal treffes og som består av
- transport og
- innkvartering eller
- noen av disse tjenester i kombinasjon med noen turistetjeneste som utgjør en ikke uvesentlig del av arraegementet og som ikke er direkte knyttet til transport eller innkvartering

1.1.2. I tillegg er det et vilkår, at arrengementet varer mer enn 24 timer eller innbefatter overnatting og selges eller markedsførers for et felles pris eller for forkjellige priser som er knyttet til hverandre.

1.2 Den reisendes generelle skyldigheter

1.2.1. Den reisende er ansvarlig for at han/hun innehar et helt og gyldig pass og øvrige dokument som er nødvendige for reisens gjennomførende og, om forholdene krever, visum og nødvendige vaksinasjoner.

1.2.1.1 Reisende som er under 18 og reiser uten målsmann behøver vise skriftlig bevitnelse ved bestilling av reise (gjelder ved bestilling til Playitas). Bevitnelsen må inneholde skriftligt godkjennende av målsmann.

1.2.2. Den reisende ska for samtlige i pakkereisen inngående flyvninger ha avsluttet check-in i samsvar med reiseplanen eller annen anvisning.

1.2.3. Den reisende ska rette seg etter de ordningsbestemmelser som foreskrives av arrangøren eller som gjelder for de tjenester som inngår i pakkereisen som hotell, lufthavner, transportmiddel etc.

1.2.4. Den reisende ska alltid opptre så at de medreisende ikke blir besværede. Grove overtredelser kan lede til at den reisende av arrangøren eller av dennes representant avvises fra videre deltakelse i reisen. Den reisende får i slike tilfeller selv ordne hjem-transport og bære de kostnader som oppkommer i samband hermed.

1.2.5. Den reisende ska ved avtalets inngående opplyse arrangøren om nasjonalitet, inkluderer opplysinger om innehav av svenskt eller utenriks pass og eventuelle doble statsborgerskap, for at arrangøren ska kunne oppfylle sin skyldighet at informere om eventuelle pass- og visumkrav. Arrangørens skyldighet at informere om pass- og visumkrav gjelder kun i forhold til EES-medborgere.

1.2.6. Den reisende ska omgående etter mottakelsen nøye gå igjennom bekreftelse, billetter og øvrige reisepapirer og kontrollere at oppgavene stemmer overense med hva som har blivet avtalt og at samtlige navn er stavede på samme sett som i passet. Eventuelle feilaktigheter ska omgående meddeles arrangøren.

1.2.6.1 OLKA Sportsreiser tar ikke ansvar for at pass ikke stemmer overens med flybillett før avreise om ikke den reisende kontrolleret navn på bekreftelse. Feilstavet navn kan innebære kostnad for navnendring eller ny flybillett.

1.2.7. Den reisende ska omgående meddele arrangøren eventuelle endringer av adresse, e-postadresse, telefonnummer eller andre oppgaver av betydning for arrangørens muligheter at kontakte den reisende.

1.2.8 Den reisende ska følge eventuelle av arrangøren angivelser for refundering av flygninger, som inngår i individuelle reiser og pakkereiser uten reiseleder. Svikt at på nytt bekrefte medfører at berørte flyselskap har rett at disponere de reserverte plassene, og at den reisende dermed kan miste retten at bruke resterende flygninger.

1.2.9. Den reisende ska løpende holde seg oppdatert om avreisesteder og avgangstider, gjennom at eksempelvis omgående etter annkomst til en lufthavn oppsøke informasjonsskjermer og kontakte lufthavnpersonale ved tvil om hvilken terminal eller udgang flyet avgår ifra. Disse oppgaver endres ofte, hvilket ligger utenfor arrangørens kontroll.

1.2.10. Hvis den reisende ikke har iakttatt ovenstående skyldigheter, kan han/hun ikke framstille krav med effekt mot arrangøren, formiddlere eller under­leverandør til pakkereisen for de konsekvenser som den reisendes svikt at følge disse skyldigheter medfører.

1.2.11. Alle endringer og eventuell avbestilling ska gjøres av den hovedreisende. Refundering ved avbestilling skjer til den hovedreisende. Den hovedreisende ansvarer for at gi arrangøren korrekte kontaktoppgaver så at han/hun kan nås av viktige meddelelser. Den hovedreisende ansvarer for at videreformidle viktig informasjon til øvrige reisende.

1.3. Pris og avtalte tjenester

1.3.1. Oppgaver i brosjyrer og kataloger, omfattet Internet, er inkludert i avtalet. Oppgavelsene er bindende for arrangøren, om ikke denne spesifikt i katalogen eller brosjyren har forbeholdt seg retten at gjøre endringer og den reisende har fått informasjon om sånna endringer før avtalet inngås.

1.3.2. Den reisende ska betale reisens pris senest ved den tidspunkt som framgår av avtalet. Arrangøren har rett at ta ut en første delbetaling i samband med at avtalet treffas (anmeldelseavgift). Om reesens fulle pris ikke betales ved avtalets inngåelse, ska resterende beløp betales ved av arrangøren angitt tidspunkt.

1.3.2.1 Anmeldelseavgiften framgår av bekreftelsen. Slutbetaling 30 dager før avreise. Ved bestilling av reise senere enn 30 dager før avreise gjelder full betaling omgående.

1.3.3. Prisen ska angis på sånt vis at hele reisens pris tydelig framgår. Det ska omfatte alle i avtalet inngående tjenester og obligatoriske tillegg, skatter og avgifter.

1.3.4. På destinasjonsbyen kan det forekomme krav på lufthavnavgifter, entreavgifter og andre lokale avgifter, som det ikke er muligt at ta betalt for når avtalet inngås, då disse beror på lokale regler eller på at ekstra tjenester brukes som ikke inngår i avtalet.

1.3.5. Om ikke annet spesifikt framgår, er reisens pris baseret på innkvartering i delet dobbeltrom. Ønskes innkvartering for kun en person har arrangøren rett at ta ut tillegg for enkeltrom, uansett om dette skjer etter avtalets inngående eller om det skjer som en konsekvens av en etterfølgende uforutsett hendelse, f.x. at medreisende blir syk. Eventuellt krav på enkeltromstillegg kommer at faktureres den reisende umiddelbart etter at arrangøren fått informasjon om eller på annet sett konstateret endringen.

1.3.6. En forbindelsereise eller et spesialarraegement inngår i avtalet kun om disse solgts eller markedsførets sammen med hovedarrengementet for en gemensam pris eller for forskjellige priser som er knyttet til hverandre.

1.3.7. Eventuelle særskilte tjenester/prestasjoner på den reisendes forespørsel inngår i avtalet kun om disse spesifikt bekreftets av arrangøren.

1.3.8. Dersom det for en pakkereise oppstilles et krav på et minste deltakerantall for at reisen ska gjennomføres, ska det av arrangørens markedsføringsmateriale framgå hvor mange deltakere som kreves for at reisen ska gjennomføres og den tidspunkt når den reisende senest ska ha fått informasjon om at reisen ikke blir av. Oppnås ikke det minste antall deltakere, som kreves for at reisen ska gjennomføres, har arrangøren rett at kansellere reisen. Den reisende har i sånne fall ikke rett til skadeerstatning.

1.3.8.1 For samtlige bussreiser med OLKA Sportsreiser krevs at minst 40 reisende besiller reisen for at denne ska gjennomføres om ikke annet angis. For gruppereiser med fly spesifiseres minste antall reisende som må bestille reisen i hvert enkelt fall.

1.3.9. Arrangøren ska før avtalet inngås opplyse den reisende om pass- og visumkrav og sånne helsebestemmelser som blir aktuelle under reisen.

1.3.10. Arrangørens skyldighet at informere om hva som gjelder om pass og visum, gjelder kun for medborgere i stater innen Europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Er ikke den reisende medborgere i en sånn stat, ansvarer den reisende selv for at finne ut hva som gjelder om pass og visum.

1.3.11. Arrangøren ska før avtalet inngås gi den reisende opplysninge om muligheten at tegne reiseforsikring og/eller eventuell avbestillings­forsikring/beskyttelse. Dersom arrangøren tilbyr avbestillings- og/eller forsikringsbeskyttelse, må den reisende opplyse arrangøren om dette senest når avtal om kjøp av pakkereise inngås.

1.4. Avtalets inngående

1.4.1. Avtalet blir bindende for partene, når arran­gøren skriftligen har bekreftet den reisendes bestilling. Arrangøren ska bekrefta den reisendes bestilling uten forsinkelse.

1.4.2. Arrangøren kan dog i stedet bestemme at avtalet blir bindende for partene når arrangøren skriftligen har bekreftet den reisendes bestilling og den reisende innen avtalt tid betalet anmeldelseavgift eller, om noen anmeldelseavgift ikke ska betales, hele reisens pris etter arrangørens anvisninger. Sånn bestemmelse ska tydelig framgå av arrangørens vilkår.

1.4.3. Betaler ikke den reisende i henhold til avtelet, har arrangøren rett at heve avtalet. Ved en sånn hevning har arrangøren rett til betaling av det beløp som den reisende skulle ha betalet, om den reisende hade avbestillt reisen i henhold til arrangørens avbestillingsvilkår.

2. Endring av avtalet

2.1. Prisendringer

2.1.1. Intreffer kostnadsøkinger for arrangøren etter det at avtalet i henhold til 1.4 ovan blitt bindende for partene, får arrangøren høye prisen for reisen med et beløp som motsvarer kostnadsøkingne om disse beror på:
- endringer i transportkostnader, inkluderet drivstoffpriser,
- endringer i skatter, bompenger og avgifter eller avgifter for visse tjenester, som lufthavn-, havn-, landings- og startavgifter,
- endringer i valutakurser, som anvendes ved beregning av prisen for pakkereisen.

2.1.2. I sånne fall får prisen høyes med et beløp som motsvarer den reisendes andel av den kostnadsøking som arrangøren berøres av for gjennomførendet av avtalet. Om f.x. en avgift i henhold til punkt 2.1.1. ovan øker med 100 kronor for hvert reisende får prisen høyes med samme beløp.

2.1.3. Rett til prisøking i henhold til ovan foreligger kun om kostnadsøkingen overstiger 100 kr.

2.1.4. Prisen får ikke høyes under de siste 20 dagene før den avtalte avreisedagen. Arrangøren ska så snart som muligt underrette den reisende om prisendringene.

2.1.5. Reisens pris ska på motsvarende sett senkes, om arrangørens kostnader minsker tidligare enn 20 dager før den avtalte avreisedagen, av samme grunn som ovan angitts. Ved kostnadsminsking ska prisen senkes kun om kostnadsminskingen overstiger 100 kr.

2.2. Overføring av pakkereise

2.2.1. Den reisende har rett at overføre reisen til annen person. Det er dog en forutsetning at den som pakkereisen oferføres til, oppfyller de av arrangøren, ved avtalets inngående, spesifiserte nødvendige vilkåren og kraven for deltakelse i pakkereisen. Retten at overføre reisen kan helt eller delvis begrenses av arrangøren, om en overføring ikke er mulig på grunn av vilkår som oppstilles av underleverandør. Dersom f.x. en flybillett i henhold til flyselskapets vilkår ikke får overføres, innebærer en overføring av pakkereisen at den reisende ikke får noen tilbakebetaling for flybilletten og at den, som reisen overføres til, må kjøpe en ny flybillett. Begrensninger i retten at overføre en reise ska alltid tydelig framgå av avtalet.

2.2.2. Den reisende og den som pakkereisen overføres til ansvarer solidarisk for det beløp som forblir at betale for reisen og for samtlige ekstra kostnader, som følger av overføringen. I tillegg har arrangøren rett til rimelig kompensasjon for det ekstraarbete som denne har til resultat av overføringen.

2.3. Endringer etter avtalets inngående

2.3.1. Den reisendes ønskemål om endringer før avreise.

2.3.1.1. For endringer etter avtalets inngående av reisens tidspunkt, reisemål, hotell, reisedeltakere etc. har arrangøren, utover kompensasjon for de faktiske kostnaderne som endringen medfører, rett at ta ut en administrativ kostnad.

2.3.1.2. Etter at avtalet blitt bindende er det ofte ikke muligt at gjøre endringar i de avtalte tjenesterne. Dette kan gjlede for eksempelvis cruise, flybilletter og hotellrom, hvilket ska framgå av avtalet. Den reisende har ved endringer derfor ikke rett til tilbakebetaling av den del av pakkereisens pris som utgjøres av kostnaden for disse tjenester.

2.3.2. Arrangørens endringer/kansellerende før avreise.

2.3.2.1. Dersom arrangøren må kansellere reisen eller om den ikke kan gjennomføres som avtalt, ska den reisende snarest muligt informeres om dette.

2.3.2.2. Dette gjelder dog ikke for endringer eller avvikelser, som kan anses være av mindre betydning for den reisende.

2.3.2.3. Dersom endringen medfør at reisens økonomiske verdi blir mindre, har den reisende rett til reduksjon av prisen.

2.3.2.4. Er de av arrangøren gjorda endringerne i avtalet vesentlige, eller kanselleres reisen uten at den reisende er skyld hertil, kan han/hun:
- kansellere avtalet og få tilbake hele det beløp, som han/hun betalet i henhold til avtalet, eller
- delta i en annen pakkereise, om arrangøren kan tilby dette.

2.3.2.5. Den reisende ska, innen rimelig tid etter at ha mottatt meddelelse om endring eller at reisen kanselleres, underrette arrangøren om valget sitt.

2.3.2.6. Har kompensasjonsreisen et mindre verdi enn den initiale pakkereisen, ska arrangøren betale tilbake prisforskjellen til den reisende.

2.3.2.7. OLKA Sportsreiser ansvarer ikke når evenement, som eksempelvis fotballreiser, blir flyttet, avbrutt eller kansellert, f.x. innrømmes ikke noen tilbakebetaling for eventuelle avbestillinger om evenement flyttes fra planert dag til annen helg- eller hverdag. Om evenementet kanselleres på grunn av dårligt vær gjelder billetten for det nya evenementdatoet og OLKA är ikke erstatningsskyldige for eventuelle reisekostnader.

Ved evenementendring som medfører at evenementet skjer utenfor bestilt flytid gjelder følgende:
1) OLKA hjelper i første hånd til med billett til annet evenement under reisetiden.
2) Om den reisende heller vil bestille om fly og hotell for at kunne se det opprinnelige evenementet hjelper OLKA Sportsreiser til med ombestilling til beste mulige pris for den reisende.

2.3.2.8. Tidsplanen, som eksempelvis endrede flytider utreise og/eller hjemreise, er utenfor OLKA Sportsreisers kontroll. OLKA Sportsreiser fratar seg alt ansvar og henviser dere til aktuelt flyselskap.

2.3.3 Arrangørens endringer etter avreise.

2.3.3.1. På grunn av senere inntreffede omstendigheter kan det hende at arrangøren etter avreise ikke kan tilby deler av de avtalte tjenestene. I sånne fall ska arrangøren tilby kompensationsarrangementer.

2.3.3.2. For visse pakkereiser, kan det på grunn av disses spesielle karakter være svært at forutse det eksakte forløpet. Endrede naturforhold, veiomlegginger, politiske hendelser m.m. kan medføre at arrangøren tvinges gjøre endringer i reiseplanen. Arrangøren ska i sånna fall om muligt tilby den reisende kompensasjonsarrangement. Om endringen medfører en forverring for den reisende kan denne ha rett til kompensasjon og/eller prisfradrag.

2.3.3.4. Om endringer i de avtalate tjenestene i henhold til 2.3.3.1 eller 2.3.3.2 beror på omstendigheter utenfor arrangørens kontroll, som denne ikke rimelig kunde forventes ha regnet med når avtalet inngikks og hvilkas resultater ikke denne heller rimelig kunde ha unngått eller overvunnet, har den reisende ikke rett til erstatning. Om endringer beror på underleverandør som arrangøren har leiet er arrangøren fri fra erstatningbeskyttelse kun om det beror på en omstendighet utenfor underleverandørens kontroll.

3. Avtalets opphørende

3.1. Den reisendes avbestilling av pakkereisen – generelle bestemmelser

3.1.1. Den reisendes avbestilling av reise ska skje på sett som spesifiseres i avtalet. Om ikke annet framgår ska oppsigelsen skje skriftligen.

3.1.2 Den reisende har rett at avbestille reise. Ved den reisendes avbestilling har arrangøren rett at få kompensasjon for de kostnader som går ut over arrangøren til resultat av avbestillingen.

Arrangøren kan i sine kompletterende vilkår angi rimelige standardiserede avbestillingsavgifter på grunnval av tidspunkten for avbestilling.

Dersom det ikke fins noe standardiserede oppsigelseavgifter, har den reisende rett at få tilbake pakkereisens pris med avdrag for sånna kostnader som arrangøren ska betale. Arrangøren ska på forespørsel av den reisende skriftligen rapportere hvordan kostnaderne har beregnets.

3.2. Den reisendes og arrangørens rett at fratre avtalet på grunn av force majeure

3.2.1. Både arrangøren og den reisende har rett at fratre avtalet, om det etter det at avtalet har blitt bindende for parterne, på eller i nærheten av reisemålet eller utetter den planerede ruten inntreffer naturkatastrofe, krigshandling, generalstreik eller annen inngripende hendelse, som vesentlig påvirker reisens gjennomførende eller forholdene på reisemålet ved den tids­punkt då reisen ska gjennomføres. Dersom den reisende eller arrangøren fratrer avtalet med støtting av denne bestemmelse, har den reisende rett at få tilbake hva han/hun betalt i henhold til avtalet. Om arrangøren fratrer avtalet med støtting av denne bestemmelse, har den reisende ikke rett til kompensasjon.

3.2.2. Bedømmelsen av om en hendelse ska anses utgjøre en sånn hendelse som anges i 3.2.1., ska gjøres med hensyn til offisielle uttalelser fra svenske og internasjonelle myndigheter. En frarådelse av Utrikes­departementet fra reiser til det aktuelle reisemålet ska anses som en sånn hendelse.

3.2.3. Den reisende har ikke rett at avbestille med støtting av 3.2.1, om han/hun ved avtalets inngående kjende til at sånn inngripende hendelse, som avses i denne punkt, forelå eller om hendelsen var generellt kjent.

3.2.4. Dersom den reisende ikke har rett at avbestille reisen med støtting av 3.2.1 men selv avbestiller, gjelder avbestellingsreglene i punkt 3.1.

3.2.5. For rundreiser gjelder, at den reisende kun har rett at avbestille sånn del av pakkereisen som berøres av den inngripende hendelsen. Om denne del av pakkereisen utgjør en vesentlig del av pakkereisen, har dog den reisende rett at avbestille hele reisen.

3.3. Avbestillingsbeskyttelse og avbestillingsforsikring

3.3.1. Dersom den reisende har treffet avtal om avbestillingsbeskyttelse eller avbestillingsforsikring, kan reisen avbestilles i henhold til de vilkår som gjelder for avbestillingsbeskyttelsen eller avbestillingsforsikringen. 

4. Feil og brister

4.1. Reklamasjon

4.1.1. Ved feil i de avtalade tjenestene, ska den reisende omgående, etter at han/hun har merket eller burde ha merket feilet, reklamere til reisearrangøren, dennes representant eller til den underleverandør, som feilet bekymrer, for at gi arrangøren mulighet at avhjelpe feilet. Reklamasjon ska om muligt skje på reisemålet.

4.1.2. Den reisende ska om muligt forsikre seg om at reklamasjonen blir dokumentert i skriftlig form av arrangøren eller dennes underleverandør på plass.

4.1.3. Den reisende får ikke åberopa feil, om reklamasjon ikke skjett i i henhold til hva som sies ovan.

4.1.4. Krav på erstatning eller prisavdrag ska snarest etter reisens avslutning framføres til reisearrangøren.

4.1.5. Framføres krav på grunn av feil i de avtalte tjenestene senere enn to månader fra den tidspunkt, då den reisende merket eller burde ha merket feilet, anses den reisende ha mist retten at påberope feilet.

4.2. Avhjelpende av feil

4.2.1. Tilbyr seg arrangøren at avhjelpe feilet, kan den reisende ikke kreve prisavdrag eller heve avtalet, forutsatt at avhjelpendet skjer innen rimelig tid og uten ekstra kostnad eller vesentlig ulempe for den reisende.

4.2.2. Den reisende ska alltid i muligast utstrekking begrense skade.

5. Begrensninger i arrangørens kompensasjons­ansvar

5.1. Arrangørens ansvar for krav på grunn av skada eller feil er begrenset til ved hvar tid gjeldende beløpsgrenser, som framgår av Warszawa- og Montrealkonvensjonene (for luftfart) og Atenkonvensjonen (for transport på sjø- og vannveier). Arrangørens ansvar kan derfor ikke overstige det, som gjelder for den eller de under­leverandører, som har det direkte ansvaret for den mangelfulle tjenesten.

5.2. Flyselskapen har direkte ansvar for transportens korrekte gjennomførende i henhold til Warszawa- og Montrealkonvensjonene, EU-forordning 889/2002, EU-forordning 261/2004 og luftfartsloven.

5.3. Ovenstående medfor at den reisende ved forsinket, mistet eller skadet bagasje i første hånd ska reklamere til og stille sine krav mot det avtalssluttende eller transporterende flyselskapet. Kraven ska stilles så snart hendelsene kommer til den reisendes bevissthet.

Forlust- eller skadeanmeldelse ska om muligt gjøres på ankomstlufthavnen, da en skaderapport (sk. PIR-rapport) ska opprettes.

5.4. Arrangøren ansvarer ikke for medisiner, eventuelle verdigjenstand slik som kamera, kontanter, smykker m.m., som forvarets i innsjekket bagasje. Visse flyselskap tilbyr en særskilt forsikring for tyveriattraktive ting. Særskilt deklarasjon ska i sånne fall gjøres direkte til flyselskapet ved innsjekking.

5.5. Det ska særskilt oppmerksammes, at flyselskaper ofte har felles avtal om hur de tar hånd om hverandres flygninger. For at underlette for den reisende ved klager og besvær har han/hun i henhold til Montrealkonvensjonen alltid rett at selv velge, om kravet ska stilles til det flyselskap som står på reisedokumenten (det avtalssluttende) eller det flyselskap som faktisk utfører transporten (det transporterende).

6. Tvister

6.1. Partene bør forsøke løse tvist som gjelder tolk­ingen eller tillempingen av avtalet gjennom forhandlinger. Om partene ikke kan enes, kan tvisten prøves av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmenn domstol.

Disse vilkår har tatts fram av Svenska Resebyråföreningen og er beskyttet av opphovsrett.